પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા જન્મ-મરણ નોંધણી

જન્મ-મરણ નોંધણી

 
  જન્મ-મરણ રજીષ્ટરે નામ નોંધાવાનુ  બાકી રહી ગયેલ તથા સુધારા કરવાના  હુકમો કરવા
ગ્રામ્ય કક્ષા એ જન્મ-મરણ નોંધણી રજીસ્ટરોની ચકાસણી.