પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
  આ શાખાના શાખાધિકારી આંકડા મદદનીશ છે.
  તાલુકાને લગતી તમામ આંકડાકીય માહિતી એકત્રીત કરી જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવી.
  તાલુકા આયોજનના કામોની કામગીરી એકત્રીત કરી જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવી.
  ઇ-ગ્રામ પંચાયતોનુ મોનીટરીંગ
  જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોંધણી ના આંકડા એકત્રીત કરવા અને જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવા.
  ઈનપુટ સર્વે , ખેતી વિષયક ગણના, પશુધન ગણતરી , સામજીક આર્થિક મોજણી કામગીરી.