પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
મહેમદાવાદ તાલુકા પંચાયતની બાંધકામ શાખા એક અગત્યની તાલુકાની શાખા છે. જે ગામડાના વિકાસના કામો કરાવે છે. જે ગામડાની પ્રજાને મુળભૂત પાયાની સગવડો જેવી કે પીવાના પાણી, એપ્રોચ રસ્તા , સેનીટેશનના કામો, પ્રા. શાળાની કમ્પાઉન્ડવોલો જેવી ગ્રામ્ય કક્ષાની માગણીના અનુસંધાન તથા વિવિધ યોજનાઓ માંથી મંજુર થઈ આવેલ વિકાસ ના કામો નું આયોજન કરવું અને તેનો અમલ થાય છે.