પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા પ્રસ્તાવના

શાખાની કામગીરી

 
   ૧પ ટકા વિવેકાધિન જોગવાઈ યોજના 
મા.ધારાસભ્યશ્રી ફંડ મહેમદાવાદ દવારા સુચવેલ આયોજન મંડળ દવારા મંજુર કરેલ કામો
મા.સંસદ સભ્યશ્રી ના  દવારા સુચવેલ આયોજન મંડળ દવારા મંજુર કરેલ કામો
મા. રાજય સભાના સભ્યશ્રીઓ દવારા સુચવેલ આયોજન મંડળ દવારા મંજુર કરેલ કામો
૧રમું નાણા પંચ (ગ્રામ્ય,તાલુકા જિલ્લા કક્ષા) 
પંચાયત ધર ત.ક.મંત્રી આવાસ યોજના 
બક્ષીપંચ ખાસપ્લાન યોજના 
 
ઉપરોકત દર્શાવેલ યોજનાઓમાં મંજુર થઈ આવેલ વિકાસના કામોનુ ઠરાવ નકસા ગ્રામ્ય કક્ષાએથી મેળવી ઓવસીયલ દવારા પ્લાન એસ્ટીમેન્ટો તૈયાર કરવામાં આવે છે.તૈયાર થયેલ પ્લાન એસ્ટીમેન્ટો તાંત્રીક મંજુરી માટે ના.કા.ઈશ્રી મા.અને મ.પં.પેટા વિભાગ નડીઆદ /ના.કા.ઈશ્રી પં.પેટા વિભાગ સિંચાઈ ની કચેરીઓ મોકલવામાં આવે છે. તાંત્રીક મંજુરી થઈ આવેથી પ્લાન અંદાજો વહીવટી મંજુરી માટે જિલ્લા આયોજન મંડળ નડીઆદ /જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી નડીઆદ (વિકાસ શાખા)/સમાજ કલ્યાણ શાખા નડીઆદની કચેરીઓએ વહીવટી મંજુરી માટે મોકલવામાં આવે છે.

જિલ્લા કક્ષાએ થી વિવિધ શાખાઓમાંથી આવેલ વહીવટી મંજુરી ઓના અનુસંધાનમાં ગ્રામ પંચાયતને કરારનામા માટે કાગડ લખવામાં આવે છે. ગ્રામ પંચાયત દવારા કરારનામાના અનુસંધાનમાં રજુ કરેલ કાગડોના વિકાસના કામોનો વર્કઓર્ડર આપવામાં આવે છે.ઓવરસીયલ દવારા સદરકામો પ્લાન અંદાજો મુજબ કામગીરી કરાવવામાં આવે છે.

સદર પૂર્ણ થઈ ગયેલ કામોનું ઓવરસીયલો દવારા થયેલ કામના અનુસંધાને માપ લઈ બીલો બનાવવામાં આવે છે. જે બીલો ના.કા.ઈશ્રી મા.અને મ.પં.પેટા વિભાગ /ના.કા.ઈશ્રી પં.પેટા વિભાગ સિંચાઈ નીકચેરીએ મોકલવામાં આવે છે. તથા મંજુર થઈ આવેલ બીલોનું પિ્રઓડીટ કરવા યાંત્રિક શાખા નડીઆદને મોકલવામાં આવે છે. પ્રીઓડીટ થઈ ગયા પછી સદર બીલો બનાવી હીસાબી શાખામાં રજુ કરવામાં આવે છે.