પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા ઓડીટ

ઓડીટ

 
તાલુકા પંચાયત મહેમદાવાદનું વર્ષ ર૦૦પ-૦૬ નું એલ.એફ ઓડીટ થયેલ છે. વર્ષ ર૦૦પ-૦૬ નું એ.જી ઓડીટ થયેલ છે.