પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

 
શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, ખેડા જિલ્લા પંચાયત , નડીયાદ
ફોન નંબર (૦ર૬૮) રપપ૭૪ર૧