પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
તાલુકા પંચાયત હેઠળની જુદી-જુદી શાખાઓ ઘ્વારા સરકારશ્રી તરફથી આયોજન મુજબના જુદી જુદી યોજનાઓનો અમલ કરાવવામાં આવે છે. આ શાખાઓ પૈકી એક મહત્વની શાખા મહેકમ શાખા છે. તાલુકા પંચાયતની તમામ શાખાઓની કરવાની થતી કામગીરી માટે માનવ શકિત પુરવઠાની જરૂરીયાત હોય છે. અત્રેના નિયંત્રણ તળેના સંવર્ગના તાબાની કચેરીઓમાં પણ વર્ગ-ર , વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ અને નિયંત્રણની આવશ્યકતા હોય છે.