પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા ગ્રામ સભા

ગ્રામ સભા

 
કર અને ફીની વસુલાત
ગ્રામ કક્ષાએથી ત.ક.મંત્રીશ્રી દવારા ધરવેરો,પાણીવેરો, લાઈટવેરો, સફાઈ વેરો વિ. નું માગણું નકકી કરી વસુલવા માં આવે છે.