પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા આંગણવાડી

આંગણવાડી

 
  ધટક :   મહેમદાવાદ - ૧
  મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા-   રર૮
  કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા       -   રર૮
  પાકા આંગણવાડીના મકાનો         -    ૬૪