પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરીનાં મેડા ઉપર , તા.મહેમદાવાદ, જિ.ખેડા.
ફોન નંબર (૦ર૪૯૪) ર૪૬૦૭પ