પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા શાખાના ઉદ્દેશો

શાખાના ઉદ્દેશો

 
  ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોનુંઆરોગ્ય અને પોષણ સ્તર સુધારવું.
   બાળ માંદગી,માતામાંદગી,બાળમુત્યુદર,માતામુત્યુદર તથા કુપોષણનું પ્રમાણ ધટાડવું
   અધવચ્ચે શાળા છોડી જતાં બાળકોનું પ્રમાણ ધટાડવું
  આરોગ્યઅને પોષણ વિષયક શિક્ષણ પુરુ પાડવું.
  જુદાં જુદાં વિભાગો સાથે નીતિ વિષયક સંકલન સાધવું.