પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન

કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન

 
પે સેન્ટર કક્ષાએ બાળકોને કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન આપવા સુવિધા ઉપલબ્ધ માનનીય સરકારશ્રી તરફથી કરવામાં આવેલ છે.