પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 

 
મહેમદાવાદ તાલુકામાં ૧૭૧ પ્રા.શાળાઓ પ૧૯ પ્રા.શિક્ષક, ૧૭ પે સેન્ટર, ર બીટ નિરીક્ષક, 1 તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક અધિકારીશ્રી શૈક્ષણિક કામગીરી અંતર્ગત ફરજ બજાવે છે.
 
  આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, મહેમદાવાદ.
  બી.એડ.કોલેજ, મહેમદાવાદ.
  સી.પી.એડ. કોલેજ, મહેમદાવાદ.
  પી.ટી.સી. કોલેજ, મહેમદાવાદ.