પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
મહેમદાવાદ તાલુકો આર્થિક પછાત બક્ષીપંચની મુખ્ય વસ્તી ધરાવતો તાલુકો છે. મહેમદાવાદ નગરી લેખકો, કવિઓ, સાક્ષરોની ભૂમિ તરીકે જાણીતી છે. મહેમદાવાદ તાલુકામાં શિક્ષણનું પ્રમાણ સમગ્ર રીતે બીજા તાલુકાની સરખામણીમાં અંદાજે ૭પ ટકા જેટલું છે. તાલુકાની ભોૈગોલિક રચના વિશાળ હોય પ્રા.શિક્ષણ કન્યા કેળવણી મહોત્સવ ર૦૦૮-૦૯ ના આયોજન કરી સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત ર૦૧૦ સુધીમાં ૬ થી ૧૪ વર્ષના તમામ બાળકોને ગુણવત્તાસભર જીવન ઉપયોગી શિક્ષણ મેળવે તેવું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અને અમલીકરણની દિશામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારશ્રી મહેમદાવાદ, નિરીક્ષક અધિકારી/બી.આર.સી. કો.ઓર્ડિનેટર મહેમદાવાદ પ્રતિબઘ્ધ બન્યા છે.