પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા શાળાઓ/કોલેજો ની વિગત

શાળાઓ/કોલેજો ની વિગત

 
મહેમદાવાદ તાલુકામાં ૧૭૧ પ્રા.શાળાઓ પ૧૯ પ્રા.શિક્ષક, ૧૭ પે સેન્ટર, ર બીટ નિરીક્ષક, 1 તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક અધિકારીશ્રી શૈક્ષણિક કામગીરી અંતર્ગત ફરજ બજાવે છે.
 
  પ્રાથમિક તથા માધયમિક શાળાઓ
  સોનાવાલા હાઈસ્કુલ, મહેમદાવાદ.
  જ્ઞાન જયોત હાઈસ્કુલ, મહેમદાવાદ.
  સૌજન્ય હાઈસ્કુલ ,મહેમદાવાદ
  સેન્ટ ઝેવીયર્સ હાઈસ્કુલ, મહેમદાવાદ.