પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેમહત્‍વના નજીકના શહેરો

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

 
(૧) જિલ્લા મથક (નડીઆદ)
(ર) ડાકોર
(૩) કઠલાલ
(૪) મહેમદાવાદ