પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષ ૮૧૯૨ ૫૧૮૩૨ ૬૦૦૨૪
સ્ત્રી ૭૬૦૦ ૪૭૭૯૨ ૫૫૩૯૨
કુલ ૧૫૭૯૨ ૯૯૬૨૪ ૧૧૫૪૧૬
અનુ.જાતિ ૧૯૯ ૩૪૮૭ ૩૬૮૬
અનુ. જ. જાતિ ૫૪ ૮૩૮ ૮૯૨
બક્ષીપંચ ૯૫૨૯૯ ૯૫૨૯૯