પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

 
સરનામું : તાલુકા પંચાયત કચેરી ,
મહુધા ડાકોર રોડ,
રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં
ફોન નંબર : (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭
રપ૭રર૯૯
ફેકસ નંબર : (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭