પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચ શ્રીની યાદી

સરપંચ શ્રીની યાદી


ક્રમગામનું નામસરપંચનુ નામમોબાઇલ નંબર
પોરડાજાગૃતિબેન પ્રફુલભાઇ પટેલ૯૯૭૮૮૬૦૧૯૨
ધંધોડીભાનુબેન ભાઇલાલભાઇ તળપદા૯૯૦૪૦૮૦૬૫૬
બગડુપારૂલબેન જયદિપભાઇ સોઢા૮૧૫૫૮૯૨૫૩૦
વાસણામહેશભાઇ નાથાભાઇ સોઢા૯૯૧૩૫૭૫૯૫૮
વડથલસલમાબીબી અબ્દુલમજીદ મલેક
ઉંદરાસીતાબેન કાન્તીભાઇ પરમાર૭૦૯૬૫૮૧૩૨૩
તોરણીયાનિકીતાબેન પ્રતિકકુમાર પટેલ૯૪૨૮૧૫૨૮૭૪
સિંઘાલીમહેમુદાબેન હબીબીભાઇ મલેક૯૫૮૬૭૨૭૯૨૭
શેરીઇશ્વરભાઇ નગીનભાઇ વસાવા૯૮૨૪૪૪૬૧૮૪
૧૦સાસ્તાપુરકૈલાસબેન ભરતભાઇ પુરબીયા૮૧૪૦૩૬૦૪૯૬
૧૧સાપલાઅમરતબેન લક્ષ્મણભાઇ ભોજાણી૯૬૬૨૧૦૮૨૫૬
૧૨સણાલીસજજનબેન શિવસિંહ પરમાર૯૯૨૪૯૩૯૧૫૮
૧૩રૂપપુરામંજુલાબેન રાજેશભાઇ બારૈયા૯૯૦૪૦૯૪૭૪૮
૧૪નિઝામપુરજરીનાબીબી જુનેદભાઇ પઠાણ૯૭૧૪૯૬૬૩૫૮
૧૫નાનીખડોલમદીનાબેન બાઉદૃીનમીયાં મલેક૯૧૨૬૩૯૬૫૦૦
૧૬નગવાલચંન્દ્રીકાબેન ગુલાબસિંહ ચૌહાણ૯૯૦૪૨૬૯૬૫૩
૧૭નંદગામસીતાબેન ભરતભાઇ સોલંકી૯૮૯૮૩૮૬૪૪૯
૧૮મુળજફાતમાબીબી ઇમ્તીયાજબેગ મીરઝા૭૦૪૧૫૧૯૯૨૬
૧૯મોટીખડોલદેવેન્દ્રકુમાર જયંતિભાઇ પટેલ૯૮૨૫૭૭૨૬૫૨
૨૦મીનાવાડાસામંતસિંહ રમેશભાઇ પરમાર૯૯૯૮૮૫૪૦૫૭
૨૧મહે.મુવાડાપીરસાબભાઇ નિઝામભાઇ ચૌહાણ૯૯૭૮૭૮૧૭૬૧
૨૨મંગળપુરરતનભાઇ પુંજાભાઇ ગોહેલ૯૫૭૪૮૫૫૨૦૫
૨૩મહિસાપ્રવિણભાઇ પ્રભાતભાઇ સોઢા પરમાર૯૪૨૬૦૮૬૨૦૩
૨૪ખુંટજઇરફાનભાઇ ગુલાબભાઇ મોલવી૯૯૨૫૨૩૨૦૪૨
૨૫ખાંડીવાવમનુભાઇ ઘેમાભાઇ સોઢા પરમાર૯૪૨૯૦૩૨૬૬૩
૨૬ખલાડીપ્રતાપસિંહ અમરસિંહ ભોજાણી૭૪૯૮૭૪૭૮૨૮
૨૭કપરૂપુરકિશોરકુમાર ભીખાભાઇ પટેલ૯૮૨૫૭૬૫૪૫૭
૨૮કૈયજસોનલબેન અજીતભાઇ ખાંટ૯૯૦૯૬૮૪૧૫૦
૨૯કડીનટવરસિંહ રાવજીભાઇ ચૌહાણ૮૧૮૦૪૫૪૯૬૦
૩૦હેરંજનગીનભાઇ રમેશભાઇ પટેલ૯૮૯૮૪૭૭૦૬૯
૩૧હજાતિયાનસીમબેન નબીભાઇ મલેક૯૫૫૮૧૦૬૦૦૬
૩૨ફિણાવનિમેશકુમાર કિરીટભાઇ પટેલ૯૯૭૮૭૭૩૦૪૨
૩૩ફલોલીમીનાબેન બાબુભાઇ સોઢા પરમાર૮૩૪૭૫૩૨૭૩૩
૩૪ડડુસરકાલુભાઇ રહીમભાઇ મલેક૭૦૪૬૫૭૭૬૨૫
૩૫ચુણેલશારદાબેન દીલીપકુમાર ચૌહાણ૯૧૨૫૧૦૭૯૫૧
૩૬ભુમસકનુભાઇ મંગળભાઇ વાઘેલા૯૭૧૪૯૦૫૩૯૧
૩૭બલોલરફીકમીયા અનવરમીયા કુરેશી૯૭૨૬૯૪૦૫૪૮
૩૮બલાડીરેશમબેન કરણભાઇ ચૌહાણ૮૧૪૦૧૨૯૧૯૬
૩૯અલીણાભાવેશકુમાર વિઠૃલભાઇ પટેલ૯૭૩૭૯૦૧૫૧૧
૪૦બારૈયાની મુવાડીશગુણાબેન કીરીટભાઇ રાઠોડ૯૯૦૯૫૪૬૪૫૮
૪૧મીયાંપુરઅરવિંદભાઇ ભલાભાઇ પરમાર૯૬૩૮૧૧૭૫૩૨
૪૨સરદારપુરારમેશભાઇ નારણભાઇ ભોજાણી૭૦૪૩૬૪૨૯૭૯
૪૩મીરઝાપુરવજીબેન અમરતસિંહ પરમાર૯૯૭૯૬૨૬૦૦૪