પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

ક્રમતલાટી કમ મંત્રીશ્રી નુ નામમુળ સેજોચાર્જ વાળા સેજામોબાઇલ નંબર
એમ.વી.ડામોરમહિસા/ નિઝામપુર--૯૫૫૮૫૨૨૭૦૮
ઝેડ.જી.ભરવાડવડથલસિંઘાલી/હજતિયા૯૯૭૯૧૨૯૦૧૧
આઇ.બી.વાળંદઅલીણા--૯૯૧૩૬૧૭૧૨૫
સી.બી.ડાંગીઉંદરા/તોરણીયામંગળપુર૯૬૬૨૮૨૯૮૧૧
એન.પી.દાસલાંબી રજા ઉપર----
એમ.જી.ગોલવાલાડડુસર/મહે.મુવાડા--૯૬૨૪૦૭૧૫૮૨
એ.એસ.પટેલખલાડી/બલાડીસણાલી૮૧૪૦૮૧૧૦૪૧
એસ.એમ.રબારીસાસ્‍તાપુર--૯૭૨૭૦૪૪૮૦૫
એસ.પી.પારગીનાનીખડોલમોટીખડોલ૮૪૦૧૧૭૬૯૯૯
૧૦ડી.કે.ડાભીફલોલીકપરૂપુર/પોરડા, બા.મુવાડી૮૧૪૧૦૯૭૦૪૯
૧૧બી.એ.કટારીયાભુમસ--૭૩૮૩૨૩૦૭૩૩
૧૨કે.એ.કિચ્‍યનખુંટજ--૯૯૦૪૪૩૦૧૮૪
૧૩એ.વી.પરમારખાંડીવાવમીનાવાડા૯૭૨૩૨૬૨૭૨૧
૧૪એમ.બી.ડાભીકડીવાસણા૯૯૭૪૧૬૧૫૩૯
૧૫એમ.એમ.શર્માસાપલાબગડુ/ મુળજ૯૭૨૩૫૩૭૫૪૦
૧૬એચ.ડી.પરમારહેરંજ--૯૭૩૭૫૧૩૬૫૩
૧૭ડી.એન.વાઘેલાબલોલકૈયજ/મીરઝાપુર૭૨૦૨૦૫૭૯૧૫
૧૮આર.એ.વાઘેલાચુણેલ--૯૬૩૮૭૫૫૦૯૯
૧૯એસ.બી.ભોઇશેરી/નગવાલ--૮૧૪૦૬૭૪૪૫૩
૨૦જે.આર.પ્રજાપતિનંદગામ--૭૦૪૩૧૫૮૦૯૬
૨૧આઇ.કે.ડાભીસિંઘાલીતાલીમમાં૯૯૦૯૮૪૭૯૮૯
૨૨પી.એન.ડામોરસણાલી-૯૭૨૫૫૫૬૬૫૦
૨૩પી.કે.ક્રીચ્‍યનરૂપપુરા--૯૯૭૯૧૪૮૦૮૦
૨૪જે.વી.પરમારઅલીણા-ર (મીયાંપુર/સરદારપુરા--૯૯૦૯૪૦૦૫૮૧
૨૫એસ.કે.પરમારફિણાવ/ધંધોડી--૯૫૮૬૧૬૫૬૬૧