પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
નામ:શ્રી રણજીત કનુભાઈ કટારિયા
હોદ્દો:તાલુકા વિકાસ અધિકારી
સરનામુ:તાલુકા પંચાયત કચેરી, મહુધા
ફોન નંબર:૦૨૬૮-૨૫૭૨૨૯૯
ફેકસ નંબર:૦૨૬૮-૨૫૭૨૭૦૯
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૦૧૪૧૦૫
ઈ-મેલ :tdo-mahudha@gujarat.gov.in