પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ
શ્રીમતિ એસ.એન ઠકકર, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭ (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭ ૭૫૬૭૦૧૪૧૦૫