પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું :   તાલુકા વિકાસ અધિકારી
તાલુકા પંચાયત કચેરી ,
મહુધા ડાકોર રોડ,
રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં
ફોન નં :   (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭
રપ૭રર૯૯
ફેકસ નં :   (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭