પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સ૨નામુ   તાલુકા પંચાયત કચેરી ,
મહુધા ડાકોર રોડ ,
રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં
ફોન નંબ૨    (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭ , રપ૭રર૯૯
ફેકસ નંબ૨    (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭