પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સ૨નામુ   તાલુકા પંચાયત કચેરી , મહુધા
ડાકોર રોડ રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં મહુધા
ફોન નંબ૨    (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭
રપ૭રર૯૯
ફેકસ નંબ૨    (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭