પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સ૨નામુ   જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, ખેડા જિ.પં., નડીયાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી મદદનીશ ખેતી નિયામક શ્રી
ફોન નંબ૨    (૦ર૬૮) રપપ૭૪ર૧
ફેકસ નંબ૨    -