પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સ૨નામુ   તાલુકા પંચાયત કચેરી , મહુધા
ડાકોર રોડ રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં મહુધા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી -
ફોન નંબ૨    (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭
રપ૭રર૯૯
ફેકસ નંબ૨    (૦ર૬૮) રપ૭ર૯૦૭