પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
(૧) જમીન મહેસુલ અને લગતા કરોના માંગણું નકકી કરવા અને વસુલાત કરવી.
(ર) જમીનનો ખેતી તેમજ બિનખેતી વિષયક ઉપયોગ કરાવવો.
(૩) કુદરતી આફતો દરમ્યાન જનજીવન રાબેતા મુજબ થાય તે માટેના કાર્યો કરવા જેવાકે અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ દરમ્યાન લોકોને કેશડોલ ચુકવણુ, ધરવખરી સહાય તથા ઝૂંપડા સહાય કાચા,પાકા મકાનોની થયેલ નુકશાન અંગે નિયમ મુજબ સહાય આપવી.