પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

મહુધા તાલુકામાં ર૦૦૩ થી ર૦૧ર છેલ્લા દસ વર્ષમાં થયેલ વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે.
(આંકડા મી.મી.માં દર્શાવેલ છે)
ર૦૦૩ ર૦૦૪ ર૦૦પ ર૦૦૬ ૨૦૦૭ ર૦૦૮ ર૦૦૯ ર૦૧૦ ર૦૧૧ ર૦૧ર
૧રર૦ મી.મી. ૬૬૦મી.મી. ૧૬૦૧મી.મી. ૧૪૭પ મી.મી. ૧૧૧૯ મી.મી. ૯૩૮ મી.મી. પ૧૪ મી.મી. ૯૯૬ મી.મી. પ૪૪ મી.મી. ૬પ૧ મી.મી.