પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

ધટક મહુધા-૧
મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા ૧પ૯
કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા ૧પ૯
પાકા આંગણવાડીના મકાનો ૭પ