પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સ૨નામુ   બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીની કચેરી ,
તાલુકા પંચાયત કચેરીનાં મેડા ઉપર, તા.મહુધા,
જિ.ખેડા.
ફોન નંબ૨    (૦ર૬૮) રપ૭ર૭૦૯
ફેકસ નંબ૨    -