પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાનાં ઉદ્દેશો

શાખાનાં ઉદ્દેશો

 
  ૦થી૬ વર્ષના બાળકોનું આરોગ્ય અને પોષણ સ્તર સુધારવું.
  બાળ માંદગી,માતામાંદગી,બાળમુત્યુદર,માતામુત્યુદર તથા કુપોષણનું પ્રમાણ ધટાડવું.
  અધવચ્ચે શાળા છોડી જતાં બાળકોનું પ્રમાણ ધટાડવું.
  આરોગ્ય અને પોષણ વિષયક શિક્ષણ પુરુ પાડવું.
  જુદાં જુદાં વિભાગો સાથે નીતિ વિષયક સંકલન સાધવું.