પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સ૨નામુ   તાલુકા પંચાયત કચેરી ,
મહુધા ડાકોર રોડ ,
રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક મહુધા, બીટ નીરીક્ષક તથા બી.આર.સી. મહુધા તથા સી.આર.સી. અને પે સેન્ટર શાળાના મુખ્ય શિક્ષક