પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

 
પ્રાર્થના/યોગ/ભજન/ધુન/રાસ ગરબા/વકૃત્વ સ્પર્ધા/નિબંધ લેખન હરીફાઈ/વેશભુશા જેવા સાંસ્કળતિક કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે.