પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

 
  શ્રી એમ.ડી. શાહ એન્ડ બી.ડી. પટેલ આટર્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ મહુધા.
  શ્રી એમ.કે.એમ. માઘ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માઘ્યમિક હાઈસ્કુલ મહુધા.
  શ્રી નાગરીક કન્યા વિઘાલય, હાઈસ્કુલ મહુધા.