પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શાળાઓની વિગત

શાળાઓની વિગત

 
ધો.૧ થી ૭ ના બાળકોના પ્રા.શિક્ષણ આયોજન ધોરણવાર-વિષયવાર તૈયાર કરાવવામાં આવે છે. બાળકોના અસરકારક શૈક્ષણિક સજજતા કેળવવા શિક્ષકોને નિયમિત તાલીમ આયોજન ઘ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.