પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાગ્રાંટની માહિતી

ગ્રાંટની માહિતી

યોજનાનું નામ ઉધડતી સિલક તા.૧/૪/૧૩ મળેલ ગ્રાન્ટ કુલ થયેલ ખર્ચ બચત
(૧) ૧પ ટકા ૧૮૧ર૬૯૪ ૧૧૪ર૩૮૭૦ ૧૩ર૩૬પ૬૪ ૧ર૦૩૮પ૪૯ ૧૭૯૮૦૧પ
(ર) સંસદ ૬૩૭ર૬ ૩પ૯ર૧પપ ૩૬પપ૮૮૧ ૩૯૭૬૩૪૩ (-)૩ર૦૪૬ર
(૩) ધારાફંડ ૧૮૮૩ર૮૩ ર૩પ૭ર૭૦ ૪ર૪૦પપ૩ ર૦૧૯૪૮ર રરર૧૦૭૧
(૪) પ ટકા ૩૧૯પ૭૩ પ૭રપ૦૦ ૮૯ર૦૭૩ ૬૪ર૭૦૦ ર૪૯૩૭૩
(પ) રાજય સભા ફંડ (-)૧ર૬૧૯રર ૧ર૬૬૧પ૦ ૪રર૮ ૧ર૧૦૬૯૮ (-)૧ર૦૬૪૭૦
(૬) ૧૩મું નાણાપંચ જનરલ ૧૧૯૮૮પ૮ ૩૭૯પ૦૦૦ ૪૯૯૩૮પ૮ પ૪પ૭૬૬૧ (-)૪૬૩૮૦૩
(૭) ૧૩મું નાણાપંચ અંગભૂત ૬૪૮૦૦૦ ૦૦ ૬૪૮૦૦૦ ૦૦ ૬૪૮૦૦૦