પંચાયત વિભાગ

પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત શ્રીમતી એસ. કે. પરમાર પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી અર્જુનભાઇ વિનોદભાઇ ટોળીયા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ

તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગખેડા જીલ્લો માતર તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


માતર
ગ્રામ પંચાયત પર 
ગામડાઓ પપ 
વસ્‍તી ૧૪૭ર૦૧ 
ઈતિહાસ એ ધરતી વ્યકિતઓની યશગાથા ગૌરવ છે. વિશ્વમાં દરેક પ્રજા નગર સ્થળને પોતાનો આગવો સ્વતંત્ર ઈતિહાસ હોય છે.  જયાં સંસ્કાર, શૂરવીરતા, આત્મ સમર્પણની ભાવના છે, તેની યાદગીરી શિલાલેખો, સ્તંભો, તોરણો કે પ્રતિમાઓ ઘ્વારા રહે છે. એ ભૂમિનાં સંસ્કળતિના સ્મરણો-સંકેતો છે, પ્રજામાં પોૈરુષ અને શોૈર્યનું સિંચન કરે છે.  

વધારે...