પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચશ્રીનું નામ

સરપંચશ્રીનું નામ


ક્રમ ગામનું નામ સરપંચ શ્રીનું નામ મોબાઇલ
માતરવિપુલભાઈ રસિકભાઈ કા.પટેલ૯૪૨૯૦૩૩૯૦૧
દલોલીકનુભાઈ ગોવિંદભાઈ મકવાણા૯૯૨૫૬૭૦૨૦૫
અસલાલીરણજીતભાઈ પસાભાઈ સોઢા પરમાર૯૫૭૪૮૭૫૫૭૪
સોખડારીટાબેન અર્જુનભાઈ પરમાર૯૯૨૫૬૬૩૩૭૨
વસઈરેખાબેન કલ્પેશકુમાર રાઠોડ૯૬૨૪૯૬૦૩૯૭
નાંદોલીપ્રવિણભાઈ ભુપતભાઈ રાઠોડ૯૯૨૪૩૯૯૬૮૪
લીંબાસીરામસિંહ બચુભાઈ ભીલ૯૭૨૭૨૭૩૩૦૧
શેખુપુરરતનબેન જીતેન્‍દ્રભાઈ સોલંકી૯૭૨૩૪૭૧૫૨૪
વિરોજામીનાબેન હરિસિંહ મકવાણા૯૭૧૪૫૨૧૩૮૮
૧૦બામણગામઘનશ્‍યામભાઈ રતિલાલ ચાવડા૯૮૭૯૯૫૨૬૩૮
૧૧કોશિયલભાવેશભાઈ સુરસંગભાઈ ઠાકોર૯૫૭૪૨૩૨૪૪૬
૧૨ત્રાજરચનાબેન અજયકુમાર પટેલ૯૯૭૮૭૦૮૬૫૧
૧૩ત્રાણજાચંદ્રીકાબેન ગોરધનભાઈ સોલંકી૯૫૭૪૨૦૫૦૯૪
૧૪સાયલાપાયલબેન પરેશભાઈ પરમાર૮૩૪૭૦૨૨૭૮૭
૧૫નધાનપુરવિષ્‍ણુભાઈ પરસોતમભાઈ બારૈયા૭૮૭૪૯૫૩૮૪૮
૧૬પુનાજ/કુંજરાકાંતાબેન આશાભાઈ પરમાર૯૯૨૫૮૬૮૬૩૧
૧૭પીપરીયાભારતીબેન મહેશભાઈ પટેલ૯૭૨૬૬૫૬૪૧૭
૧૮ઉઢેળાગીતાબેન પ્રકાશભાઈ ભોઈ૮૪૯૦૦૮૯૩૮૯
૧૯રણાસરશકુબેન રાવજીભાઈ ડાભી૯૬૨૪૫૫૩૪૯૧
૨૦ખરેંટીઅરૂણાબેન મહેન્‍દ્રભાઈ જાદવ૯૬૮૭૧૧૪૦૮૮
૨૧ચાનોરમયુદીનમીયાં બદરૂદીનમીયાં કુરેશી૯૮૭૯૭૬૪૭૮૩
૨૨માલાવાડાદિલીપભાઈ દામોદરભાઈ પટેલ૯૯૦૪૭૯૧૯૦૪
૨૩માછીએલલાલજીભાઈ દાજીભાઈ સોઢા પરમાર૯૫૩૭૭૬૯૬૦૮
૨૪મહેલજશફીમીયાં શેરમીયાં મલેક૯૯૨૫૫૭૭૧૭૨
૨૫કઠોડાનટુભાઈ મંગળભાઈ પરમાર૮૧૫૩૯૦૬૬૧૩
૨૬મરાલા/નગરામાસુરેશભાઈ રાવજીભાઈ પરમાર૮૧૫૪૮૩૨૪૯૫
૨૭પાલ્‍લાચોથીબેન વાધાભાઈ ભરવાડ૯૯૭૮૭૫૮૬૬૦
૨૮બરોડાઅજીતભાઈ ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ૯૭૨૭૫૩૬૨૬૬
૨૯ગરમાળામુસ્‍તુફાખાન અહેમદખાન પઠાણ૯૮૨૫૭૪૬૬૯૭
૩૦ખડિયારાપુરાઅશોકભાઈ કાંતીભાઈ તળપદા૭૩૫૯૪૦૨૯૬૨
૩૧ઉંટઈવિમળાબેન પ્રભાતભાઈ રાઠોડ૭૨૦૩૮૩૫૫૭૨
૩૨વાલોત્રીરાણીબેન મનુભાઈ ભરવાડ૯૯૭૮૮૯૦૨૮૯
૩૩આંત્રોલીકોકીલાબેન વિનોદભાઈ રાઠોડ૯૯૭૯૧૨૮૫૫૬
૩૪ભલાડાકુસુમબેન તુષારભાઈ પરમાર૯૯૭૪૦૯૦૧૧૧
૩૫દેથલીભીખાભાઈ આશાભાઈ સોલંકી૯૫૮૬૮૬૩૩૨૦
૩૬હૈજરાબાદબુધાભાઈ ચુનીભાઈ ચૌહાણ૯૭૨૩૮૮૨૯૮૩
૩૭ઈન્‍દ્રવર્ણાઅરવિંદભાઈ મનુભાઈ૯૭૨૬૦૧૫૦૧૦
૩૮પરીએજગોરધનભાઈ મહીજીભાઈ ચાવડા૯૫૭૪૫૬૮૮૨૪
૩૯રતનપુરહાફીસખાં હાજીખાં પઠાણ૯૯૭૯૪૫૩૫૩૫
૪૦સંધાણાદીપેશકુમાર ગુણવંતભાઈ પટેલ૯૭૧૨૫૫૪૫૪૫
૪૧સીંજીવાડારણછોડભાઈ રાવજીભાઈ રાઠોડ૯૯૨૫૩૭૦૯૭૯
૪૨વણસરરમણભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ૯૫૩૭૮૭૮૫૧૯
૪૩વસ્‍તાણા/મહેમદાવાદધીરૂભાઈ ગાંડાભાઈ ગોહેલ૯૯૭૯૬૫૪૮૭૦
૪૪અસામલીજશુભાઈ મણીભાઈ વસાવા૯૯૨૪૮૨૯૮૬૪
૪૫હાડેવાસુરેશભાઈ મણીભાઈ પટેલ૯૯૨૫૧૫૮૯૨૬
૪૬રધવાણજપુષ્પાબેન નરસિંહભાઈ ચાવડા૯૭૨૩૫૩૯૪૫૩