પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિશેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


નામ :શ્રી અર્જુનભાઇ વિનોદભાઇ ટોળીયા
હોદ્દો :તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માતર
સરનામુ :તાલુકા પંચાયત કચેરી, માતર
ફોન :(૦ર૬૯૪) ર૮પર૩૮
ફેકસ નંબર :(૦ર૬૯૪) ર૮પર૩૮
મોબાઈલ નંબર :૭૫૬૭૦૧૩૮૨૭
ઈ-મેલ :tdo-matar@gujarat.gov.in