પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

ક્રમ ત.ક.મંત્રી / પં. સ. નું નામ ત.ક.મંત્રી / પંચાયત સહાયક મુખ્ય સેજાનું નામ ચાર્જના સેજાનું નામ મોબાઇલ નંબર
શ્રી જે.એસ. ૫ટેલ ત.ક.મંત્રી મહેલજ ૮૭૫૮૩૩૦૧૯૮
શ્રી એ.એન. દેસાઇ પંચા. સહા. દેથલીનાંદોલી / કઠોડા ૯૬૩૮૮૨૯૧૯૯
શ્રી એ.પી. સોલંકી ત.ક.મંત્રી લીંબાસી / ચાનોર રણાસર ૯૭૨૫૩૪૫૪૬૪
શ્રી એમ.એચ. ૫રમાર ત.ક.મંત્રી માતર ૯૮૭૯૯૭૭૫૯૦
શ્રી આર.કે.રબારી ત.ક.મંત્રી રતનપુર ૯૬૦૧૭૬૦૭૪૬
શ્રી એમ. આર.ડોડીયા પંચા. સહા. ગરમાળા ઉંટઇ ૯૯૭૮૭૮૩૭૧૬
શ્રી એચ.એમ.ચાવડા ત.ક.મંત્રી સંઘાણા રઘવાણજ ૯૮૭૯૦૧૨૨૮૯
શ્રી બી.એ.દેસાઇ પંચા. સહા. આંત્રોલી ૭૭૭૯૦૮૫૧૬૦
શ્રીમતી બી.કે.સનાદીયા ત.ક.મંત્રી ત્રાજ સાયલા, શેખુપુર ૯૭૨૬૨૭૮૮૮૦
૧૦શ્રી ડી.જી. ગોહેલ પંચા. સહા. પાલ્લા / બરોડા વાલોત્રી ૯૯૭૪૫૭૬૧૪૬
૧૧શ્રી જે.કે. ચાવડા પંચા. સહા. કોશિયલ/પી૫રીયા ૯૭૧૪૦૯૦૫૯૦
૧૨શ્રી ડી.ડી. સોલંકી પંચા. સહા. અસામલી ૮૧૨૮૬૪૦૫૭૩
૧૩શ્રી રાજેશ પી.વાઘેલા પંચા. સહા. નઘાનપુર હાડેવા ૭૬૯૮૬૫૩૩૪૭
૧૪શ્રી મીહીર .ડી. આચાર્ય પંચા. સહા. પુનાજ / કુંજરા ૯૬૮૭૮૯૨૬૭૨
૧૫શ્રી શિલ્પાબ ડી. ૫ટેલ પંચા. સહા. હૈજરાબાદ ૯૩૭૭૮૮૧૭૯૭
૧૬શ્રી જયોતીબેન જે.૫ટેલ પંચા. સહા. ત્રાણજા, અસલાલી ૯૯૭૪૫૩૫૩૫૨
૧૭શ્રી આરીફાબાનું .એમ.મોમીન પંચા. સહા. ઉઢેળા ખડિયારાપુરા ૯૦૯૯૦૧૮૧૧૦
૧૮શ્રીમતી દક્ષાબેન પંચા. સહા. માછીએલ નગરામા / મરાલા ૭૬૦૦૩૮૪૫૭૪
૧૯શ્રી અશ્વિન એમ. મેકવાન ત.ક.મંત્રી માલાવાડા / વસઇ ભલાડા ૯૭૨૩૯૬૨૩૧૦
૨૦શ્રી અનિલ આર.દેસાઇ ત.ક.મંત્રી વણસર ૯૧૭૩૯૪૭૩૩૯
૨૧શ્રી પ્રદિ૫ આર. ડાભી ત.ક.મંત્રી માતર-ર ૯૯૦૪૮૮૩૩૯૪
૨૨શ્રી વિશાલ એ. પારેખ ત.ક.મંત્રી તાલીમ માં ૮૭૩૩૦૧૧૨૭૯
૨૩શ્રી શાહનવાજખાન એમ. ૫ઠાણ ત.ક.મંત્રી સોખડા ૯૯૭૮૯૧૬૪૧૩
૨૪શ્રી ગંભીરસિંહ કે. રાઠોડ ત.ક.મંત્રી ૫રીએજ સીંજીવાડા ૯૯૦૪૦૧૧૦૦૮
૨૫શ્રી સબીયાખાનમ એમ. ૫ઠાણ ત.ક.મંત્રી ખરેંટી ૮૪૮૫૯૦૩૩૩૧
૨૬શ્રી કિરણકુમાર બી.દેસાઇ ત.ક.મંત્રી તાલીમમાં ૯૧૧૪૨૭૩૯૨૦
૨૭શ્રી રાકેશકુમાર બી. સોલંકી ત.ક.મંત્રી વસ્તાણા / મહેમદાવાદઇન્દ્રવર્ણા ૯૫૫૮૬૯૯૭૦૨
૨૮શ્રી આર.બી.૫રમાર ત.ક.મંત્રી બામણગામ / વિરોજા દલોલી ૯૭૨૩૦૮૭૦૫૯