પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિશેવહિવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ
1શ્રી પ્રવિણસિંહ ગેમરસિંહ ઝાલા(૦ર૬૯૪) ર૮પર૩૮(૦ર૬૯૪) ર૮પર૩૮૭૫૬૭૦૧૩૮૨૭