પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાગ્રામ સવલત નોધણી

ગ્રામ સવલત નોધણી

 
માતર તાલુકાના તમામ ગામોની સને ર૦૦૪ના વર્ષની ગ્રામ સવલત નોધણી થઈ ગયેલ છે. અને સને ર૦૦૮ની ચાલુ છે.