પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્મ-મરણ નોંધણી

જન્મ-મરણ નોંધણી

 
  જન્મ-મરણ રજીષ્ટરે નામ નોંધાવાનુ બાકી રહી ગયેલ તથા સુધારા કરવાના હુકમો કરવા
  ગ્રામ્ય કક્ષા એ જન્મ-મરણ નોંધણી રજીષ્ટરોની ચકાસણી.