પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઓડીટ

ઓડીટ

 
તાલુકા પંચાયત માતરનું વર્ષ ર૦૦પ-૦૬ નું એલ.એફ ઓડીટ થયેલ છે. વર્ષ ર૦૦૬-૦૭ નું એ.જી ઓડીટ થયેલ છેમાસના અંતે યુ.ટી.સી. મોકલવા.