પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

માતર તાલુકા પંચાયતની હિસાબી શાખાની કામગીરી ખૂબજ અગત્યની છે. તા.પં.ની આઈ.આર.ડી. શાખા સિવાયની તમામ નાણાંકીય કામગીરી આ શાખા મારફતે થાય છે.