પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
કચેરીનું નામ  ફોન નંબર 
જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી,ખેડા જિ.પં.,નડીયાદ  (૦ર૬૮)રપપ૭૪ર૧ 
મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી, ડભાણ રોડ, નડીઆદ  (૦ર૬૮)રપ૮૧પપ૮