પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઈ

સિંચાઈ

 
કાર્યરત સિંચાઈ યોજનાઓ નાની/મઘ્યમ
સાવલી તળાવ ૩પ૦ હે.
વધાસ તળાવ.  ર૦૦ હે.
કુવા પિયત  ૧૬૯પપ હે.
ખાનગી પાતાળકુવા  ૩૮ર૭ હે.