પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયત અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામ પંચાયત તા. ૦૧-૦૪-૧૯૬૩ થી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ તલાટી કમ મંત્રી જિલ્લા/તાલુકા/ગ્રામ પંચાયતોમાં લોકોના ચુંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના નિયંત્રણ અને દેખરેખ હેઠળ જ કામગીરી થાય છે. ઉપરાંત ગ્રામ સભાઓના આયોજન દવારા લોકોની ભાગીદારી સુનિશ્વિત કરી યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે. સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓના અમલીકરણ માટે પણ શીબીરો, બેઠકો, સંમેલનો યોજી લોકોના મંતવ્યો/ અભિપ્રાયો અને સહયોગ દવારા કામો કરવામાં આવે છે. તાલુકા પંચાયત તથા ગ્રામ પંચાયતના પદાધિકારીઓ સામેની ફરિયાદ વિગેરે તપાસ અંગેની કામગીરી તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભા, કારોબારી સભા તથા અન્ય સમિતિઓની કામગીરી કર્મચારીઓ દવારા સમયસર કામનો અને લોકોના પ્રશ્નોનો નિકાલ લાવી લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવી અને ત્રણયેય સ્તરની પંચાયતો સ્વશાનના એકમો તરીકે કામ કરી ગ્રામ્ય પ્રજાનું સ્તર ઉંચુ લાવવું, જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતા વધારાવા માટે લોકો પોતાની મુશ્કેલીઓ અને ફરિયાદો તથા યોજનાની અમલવારીમાં થતી ગેરરીતીઓ અંગે ત્રણેય સ્તરે સર્તકતા રાખી રજૂઆત કરે અને કામોમાં સહભાગી થઈ વધુ સારા અમલીકરણ માટે સૂચનો આપે તેવી અપેક્ષા છે.