પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાલવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

 
  ધટક - માતર ૧
  મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા-૧પપ 
  કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા- ૧પપ 
  પાકા આંગણવાડીના મકાનો -૮૯ 
  સિઘ્ધિ -૧૧ર૭૧